Naftas produktu pārkraušanas termināls

Skaitļi un fakti

4piestātnes

27rezervuāri ar kopējo tilpumu355 000 m3

Jauda gadā

7milj. tonnas

Vairāk

Jaunumi

AS „Ventbunkers” ir viens no vadošiem naftas produktu pārkraušanas termināliem Ventspils ostā, ar kopējo pārkraušanas jaudu 7 milj. tonnu gadā. AS “Ventbunkers” piederošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek pieņemti un attīrīti kuģu balasta ūdeņi, kā arī rūpnieciskie notekūdeņi. 

Sabiedrības atrašanās ostas akvatorijas tuvumā, kā arī izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis un attīstītā infrastruktūra, ļauj izmantot pieejamos resursus maksimāli efektīvi.    

Turpat 20 gadu ilgā Sabiedrības darba pieredze, pierāda tās spēju attīstīties, pienācīgi novērtējot mainīgās tirgus tendences un veicot atbilstošas darbības, lai pozicionētu sevi kā uzticamu sadarbības partneri, augsti vērtējot klientu vēlmes un ikviena darbinieka ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Kontakti

Birojs

  • Dzintaru iela 92, Ventspils,
  • LV-3602, Latvija
  • Tel. numurs:
  • +371 636 02501
  • Fakss: +371 636 02504
  • E-pasts:ventbunkers@ventbunkers.lv

 

Tālāk

Kompānijas struktūra

 

 

Pārvaldība

“A/s „Ventbunkers” pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.

Akcionāri

Tikai AS “Ventbunkers” akcionāru sapulces kompetencē ir pieņemt lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, padomes locekļu, revidentu, Sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu; gada pārskata un aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanas apstiprināšanu; pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu; Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju; Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

Struktūra

Sabiedrības struktūra ir orientēta, lai izpildītu uzstādītos mērķus, veicinātu izaugsmi un konkurētspēju. Sabiedrības personāla sastāvā ir vairāk kā 300 darbinieku, no kuriem aptuveni 40% ir speciālisti ar augstāko un vidējo – speciālo izglītību. Sabiedrības darbinieki, kuri veic tehnoloģisko procesu apkalpošanu, regulāri veic obligāto periodisko atestāciju. Vidējais darbinieku vecums ir 40 gadi.

Padome

Padome ir AS “Ventbunkers” pārraudzības institūcija, kura pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. AS Ventbunkers padomes locekļus ievēl akcionāru sapulce uz 3 gadiem.

Padomes sastāvs:

Rudolf Meroni – Padomes priekšsēdētājs
Gints Laiviņš-Laivenieks – Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Franz Harrand – Padomes loceklis
Lidiia Meroni – Padomes loceklis

Valde

Valde ir AS “Ventbunkers” izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību. Valde atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā arī likumam atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, akcionāru sapulču un padomes lēmumiem.

 

 

 

 

Pakalpojumi

Pieņemšana

AS „Ventbunkers” pieņem, uzglabā un pārkrauj šādus naftas produktus:

  • – mazuts
  • – dīzeļdegviela

Pieņemšanas veidi

No sauszemes

AS “Ventbunkers” naftas produktu saņemšanai izmanto divas dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes: viena ar diviem ceļiem, kur uz katra no ceļiem var noliet 30 vagoncisternas; otra ar trīs ceļiem, uz kuriem iespējams noliet attiecīgi – 12, 12 un 8 vagoncisternas. Vienlaicīgi iespējams apstrādāt 92 vagoncisternas.

No jūras

AS „Ventbunkers” ir iespēja pieņemt mazutu un dīzeļdegvielu arī no tankkuģiem.

Pārkraušana

No sauszemes

Dīzeļdegvielas izvešana no teritorijas iespējama, izmantojot autocisternas.

No jūras

Galvenokārt, naftas produktu pārkraušana notiek, iekraujot tankkuģos. Pārkraušana var tikt organizēta no četrām piestātnēm. Esošie dziļuma parametri nodrošina naftas produktu iekraušanu tankkuģos ar maksimālo kravnesību līdz 150 000 DWT. Regulāri notiek ostas akvatorijas tīrīšana un padziļināšana. Nepieciešamos darbus ostas akvatorijā plāno Ventspils brīvostas pārvalde. 

Pārkraušana tankkuģī var notikt vienlaicīgi no viena vai vairākiem rezervuāriem. Šādā veidā dīzeļdegvielas iekraušanas maksimālā jauda var sasniegt 3600 m3 stundā, savukārt mazuta iekraušanas maksimālā jauda var sasniegt 2500 m3 stundā.

Piestātņu servisa pakalpojumi.

Termināls

A/s Ventbunkers atrodas Ventspils Brīvostas teritorijā, neaizsalstošās Baltijas jūras ostā, ar iespēju pieņemt lielākos kuģus, kādi var ienākt Baltijas jūrā – AFRAMAX tipa ar 150 000 DWT.

A/s Ventbunkers atrodas Ventspils Brīvostas teritorijā, neaizsalstošās Baltijas jūras ostā, ar iespēju pieņemt lielākos kuģus, kādi var ienākt Baltijas jūrā – AFRAMAX tipa ar 150 000 DWT.

Pakalpojuma veids: naftas produktu (dīzeļdegviela, mazuts) pārkraušana.

Pieņemšanas veids: no vagoncisternām.
Vagoncisternu pieņemšanas skaits – 92.

Pārkraušanas veids: uz tankkuģiem.
Piestātņu skaits: 4 piestātnes.

Kopējā teritorija: 43 ha.
Rezervuāru skaits – 27.
Rezervuāru parka tilpums – 355 000 m3
Jauda: 7 milj.t /gadā
Darbinieku skaits: vairāk nekā 300

Pakalpojuma veids: naftas produktu (dīzeļdegviela, mazuts) pārkraušana.

Pieņemšanas veids: no vagoncisternām.
Vagoncisternu pieņemšanas skaits – 92.

Pārkraušanas veids: uz tankkuģiem.
Piestātņu skaits: 4 piestātnes.

Kopējā teritorija: 43 ha.
Rezervuāru skaits – 27.
Rezervuāru parka tilpums – 355 000 m3
Jauda: 7 milj.t /gadā
Darbinieku skaits: vairāk nekā 300

AS “Ventbunkers” ir ieviesta un sertificēta integrētā vadības sistēma, kas ietver kvalitātes (ISO 9001:2015), vides (ISO 14001:2015) un energopārvaldības (ISO 50001:2011) sistēmu prasības.

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 5001:2015

 

Informatīvais materiāls sabiedrībai par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību avāriju gadījumā AS “Ventbunkers” un paredzētajiem aizsardzības pasākumiem

 

AS “Ventbunkers” ir ieviesta un sertificēta integrētā vadības sistēma, kas ietver kvalitātes (ISO 9001:2015), vides (ISO 14001:2015) un energopārvaldības (ISO 50001:2011) sistēmu prasības.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 5001:2011

 

Informatīvais materiāls sabiedrībai par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību avāriju gadījumā AS “Ventbunkers” un paredzētajiem aizsardzības pasākumiem

 

Karte

Izvietojums

Šodienas Ventspils osta ir nozīmīgs tranzīta centrs. Ventspils osta atrodas neaizsalstošas Baltijas jūras krastā, kas nodrošina ātru un kvalitatīvu kravu apkalpošanu cauru gadu. 

Kopīga dzelzceļa sistēma ar sliežu platumu 1520 mm un vienota dzelzceļu kravu pārvadājumu organizēšanas sistēma nodrošina NVS un Āzijas valstīm tiešu izeju uz Latvijas ostām Eiropas Savienībā. Saskaņā ar transporta attīstības tendencēm Eiropā, dzelzceļa transporta pakalpojumi uzskatāmi par vienu no nākotnes perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan no drošības, gan ekoloģiskā viedokļa. 

AS “Ventbunkers” dibināta 1994. gadā un tā atrodas Ventas labajā krastā, pie tās ietekas Baltijas jūrā, Ventspils pilsētas ziemeļrietumu daļā, 3-4 km attālumā no pilsētas centra. Aptuveni 900 m plata ostas akvatorijas zona atdala AS „Ventbunkers”  teritoriju no Dienvidu mola, kas ir brīvi pieejams un ir iecienīts tūrisma objekts.

Aptuveni 1100 m attālumā dienvidrietumu virzienā sākas Ventspils pludmale, kas vasarā ir iecienīta atpūtas vieta pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem. 
Ventspilī ir tipisks piejūras klimats. Valdošais vēju virziens – dienvidu, dienvidrietumu.

Vidējā gaisa temperatūra

Attālumi

Jaudas

 

Pārkraušanas apjomi

Pārkraušanas jauda gadā: 7 milj.tonnu.

Pārkraušanas jauda atkarīga no pārkraujamā produkta veida, uzglabāšanas ilguma un kuģošanai labvēlīgiem apstākļiem.

Mainīgajos tirgus apstākļos, AS „Ventbunkers” realizē virkni projektu pārkraušanas jaudas palielināšanai, konkurētspējas uzlabošanai un jaunu klientu piesaistei.

Piestātnes

Piestātne Nr. 30: pieļaujamā iegrime 12,5, piestātnes garums kuģiem 228, kravnesība 60 000 t  

Piestātne Nr. 31: pieļaujamā iegrime 12,5, piestātnes garums kuģiem 228, kravnesība 60 000 t  

Piestātne Nr. 32: pieļaujamā iegrime 15,0, piestātnes garums kuģiem 270, kravnesība 120 000 t  

Piestātne Nr. 33: pieļaujamā iegrime 15,0, piestātnes garums kuģiem 270, kravnesība 120 000 t

Estakādes

AS “Ventbunkers” naftas produktu saņemšanai izmanto divas dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes: viena ar diviem ceļiem, kur uz katra iespējams noliet 30 vagoncisternas; otra ar trīs ceļiem, kur iespējams noliet attiecīgi 12, 12 un 8 vagoncisternas.

Vienlaicīgi iespējams apstrādāt 92 vagoncisternas. 

Maksimālais vienlaicīgu mazuta vagoncisternu apstrādes skaits ir 72 vagoncisternas, savukārt, maksimālais vienlaicīgu dīzeļdegvielas vagoncisternu apstrādes skaits ir 80 vagoncisternas. 

Dzelzceļa sliežu ceļu kopējais garums ir 4647 m. Pievedceļos var novietot 108 vagoncisternas.

Rezervuāru parks

Rezervuāra parka tilpums: 355 000 m3

Rezervuāru tilpumi: 5 000 m3, 10 000 m3, 20 000 m3

Rezervuāru veids: Tērauda, vertikālie.