Kvalitātes un vides politika

AS „Ventbunkers” darbības mērķis ir kļūt par vadošo uzņēmumu Latvijā savā nozarē, palielinot naftas produktu pārkraušanas apjomus, paplašinot pārkraujamo produktu klāstu, piesaistot jaunus klientus un uzlabojot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

AS „Ventbunkers” attīstības pamatā ir infrastruktūras pilnveidošana un uzlabošana, pakalpojumu izmaksu samazināšana un personāla kvalifikācijas celšana, novērtējot un uzraugot uzņēmuma ietekmi uz vidi, nodrošināt videi draudzīgu uzņēmuma darbību, pilnībā ievērojot vides likumdošanas prasības un nodrošinot darba drošības uzraudzību Sabiedrībā.

Kvalitāte un drošība

AS „Ventbunkers” ir izstrādāta, ieviesta un sertificēta integrētā kvalitātes un vides vadības sistēma, atbilstoši starptautisko standartu LVS EN ISO 9001:2008 un LVS EN ISO 14001: 2004 noteiktajām prasībām.

Atbilstoši LR MK 2004. gada 3.augusta noteikumiem Nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti” uzņēmums ir iekļauts sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu objektu sarakstā.

AS „Ventbunkers” atrodošās ostas iekārtas operācijām ar naftas tankkuģiem darbojas saskaņā ar apstiprināto Ostas Iekārtas Aizsardzības plānu, saskaņā ar Starptautiskā kuģu un ostu iekārtas aizsardzības kodeksa (ISPS kodekss) B daļu. 

AS „Ventbunkers” nodrošina ikdienas preventīvo drošības pasākumu uzturēšanu, lai mazinātu negadījuma iespējamību un spētu savlaicīgi reaģēt ārkārtas situācijās, mazinot:

  • Dzīvības draudus un/vai veselības kaitējumu nodarīšanas riskus attiecībā uz darbiniekiem, teritorijā strādājošo citu firmu pārstāvjiem, apmeklētājiem un kompānijai pieguļošo teritoriju iedzīvotājiem
  • Kaitējumu videi
  • Bojājumus kompānijas būvēm un konstrukcijām, tehnoloģiskām iekārtām, infrastruktūrai un blakus esošajiem uzņēmumiem un infrastruktūrai
  • Negadījuma sekas un jebkādu negadījuma seku blakusparādību ietekmi attiecīgajā ostas teritorijā.

ISO sertificēts

 Vides aizsardzība.

 

Atpakaļ