Vides aizsardzība

Atbilstoši likumdošanas normatīvo aktu prasībām, AS “Ventbunkers” ir saņēmusi Ventspils reģionālā vides pārvaldes atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE 09 IB 0051 ar nosacījumiem saimnieciskās darbības veikšanai, resursu izmantošanai, gaisa aizsardzībai, notekūdeņu attīrīšanai, novadīšanai un atkritumu apsaimniekošanai.

 

AS “Ventbunkers” atbilstoši ieviestajai kvalitātes un vides pārvaldības sistēmai veiks pasākumus, lai samazinātu kaitīgo ietekmi uz vidi, nodrošinātu nepārtrauktu attīstību un augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem. 

AS “Ventbunkers“ liela daļa veikto un plānoto pasākumu pamatā ir vērsti uz drošību un gatavību ātri reaģēt ārkārtas situācijās, lai minimizētu iespējamo ietekmi  apkārtējai videi un nodrošinātu atbildīgo dienestu nekavējošu rīcību. 

Uzlabojumi un pasākumi vides aizsardzības jomā:

 • Rūpnieciskās kanalizācijas kapitālais remonts 2. un 3. muliņā  (lai novērstu no tankkuģiem savākto balasta, kravas tanku mazgāšanas un mašīntelpu sateču ūdeņu iespējamās noplūdes gruntsūdeņos un gruntī);
 • Jaunas ugunsdzēsības sistēmas uzstādīšana, rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas daļā;
 • Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcija 2 muliņā;
 • Cauruļvadu, manifoldu rekonstrukcija un veco mazuta rezervuāru siltināšana.

Tehnoloģisko procesu modernizācija un drošības sistēmas uzlabošana:

 • Jaunie rezervuāri tiek celti ar betona aizsargvalni un izolētu pamatni
 • Tiek celtas atklāta tipa sūkņu stacijas un manifoldi
 • Pie atklātajiem sūkņu laukumiem tiek uzstādītas video novērošanas kameras
 • Tehnoloģiskie cauruļvadi tiek izvietoti virszemē
 • Uzbūvēta jauna, moderna dzelzceļa vagoncisternu noliešanas estakāde
 • Uzbūvēta jauna ugunsdzēsības sūkņu stacija ar automatizētu vadību.

Preventīvie pasākumi

Papildus tehnoloģiskajiem uzlabojumiem un modernizācijai, AS „Ventbunkers” veic regulāros vides aizsardzības darbus un pilda valsts pārraudzības institūciju norādījumus un tiesību aktu prasības:

 • Sadzīves atkritumu savākšanu
 • Gruntsūdeņu kvalitātes monitoringu
 • Notekūdeņu kvalitātes monitoringu
 • Emisiju monitoringu
 • Augsnes sanācijas darbus Sabiedrības teritorijā vēsturiskā piesārņojuma samazināšanai.
Atpakaļ