Kompānijas struktūra

 

 

Pārvaldība

“A/s „Ventbunkers” pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.

Akcionāri

Tikai AS “Ventbunkers” akcionāru sapulces kompetencē ir pieņemt lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, padomes locekļu, revidentu, Sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu; gada pārskata un aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanas apstiprināšanu; pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu; Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju; Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

Struktūra

Sabiedrības struktūra ir orientēta, lai izpildītu uzstādītos mērķus, veicinātu izaugsmi un konkurētspēju. Sabiedrības personāla sastāvā ir vairāk kā 300 darbinieku, no kuriem aptuveni 40% ir speciālisti ar augstāko un vidējo – speciālo izglītību. Sabiedrības darbinieki, kuri veic tehnoloģisko procesu apkalpošanu, regulāri veic obligāto periodisko atestāciju. Vidējais darbinieku vecums ir 40 gadi.

Padome

Padome ir AS “Ventbunkers” pārraudzības institūcija, kura pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. AS Ventbunkers padomes locekļus ievēl akcionāru sapulce uz 3 gadiem.

Padomes sastāvs:

Rudolf Meroni – Padomes priekšsēdētājs
Gints Laiviņš-Laivenieks – Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Franz Harrand – Padomes loceklis
Lidiia Meroni – Padomes loceklis

Valde

Valde ir AS “Ventbunkers” izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību. Valde atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā arī likumam atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, akcionāru sapulču un padomes lēmumiem.

 

 

 

 

Atpakaļ