Atpakaļ uz arhīvu

AS „VENTBUNKERS” SASAUKUSI 21 AKCIONĀRU SAPULCI

2013 - 04 - 05

No šī gada 15. aprīļa līdz 15. maijam AS “Ventbunkers” sasaukusi divdesmit vienu akcionāru sapulci. Tas tiek darīts ar mērķi, lai izvairītos no mazākuma akcionāru vai pat citu fizisku vai juridisku personu neleģitīmiem lēmumiem ar viltu un maldiem, savtīgos nolūkos veikt izmaiņas AS „Ventbunkers” valdē vai padomē.

 

Kā nopietnu Latvijas likumdošanas nepilnību, kas padara iespējamu šādu uzņēmumu pārņemšanu ar reiderisma metodēm, uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Eva Ciniņa min faktu, ka LR Uzņēmumu reģistrs reģistrē izmaiņas uzņēmumā pēc dokumentu aizpildīšanas pareizības principa, nevis vadās no iesniegto dokumentu patiesi likumiskā spēka. 

 

Tāpat AS “Ventbunkers” valdes priekšsēdētāja uzsver, ka atsevišķās Eiropas valstīs līdzīga rakstura situācijā iespējams rīkoties. Lai novērstu šādus nelikumīgus pārņemšanas mēģinājumus jebkura ieinteresētā persona var ziņot Uzņēmumu reģistram par iespējamo iesniegtā dokumenta nelikumību. Šādā gadījumā tiek atlikta iesniegtā dokumenta reģistrācija, dodot laiku pieteicējam vērsties tiesā ar iesniegumu, lai saņemtu tiesneša lēmumu par pagaidu mēru pieņemšanu. Un tiesnesis lemj jautājumu par dokumenta patiesumu vai likuma pārkāpumu. Protams, civilā tiesvedība var prasīt daudz laika, tomēr, pamatojoties uz tiesneša pagaidu lēmumu, situācija var būt stabila un uzņēmums netiek ierauts akcionāru savstarpējos strīdos.

 

Šī gada 11. februārī notika AS “Ventbunkers” ārkārtas akcionāru sapulce, kuras laikā tika ievēlēta AS “Ventbunkers” padome jaunā sastāvā. Par tās locekļiem ievēlēti: Jānis Gobiņš, Francs Harands, Ivars Landmanis, Gints Laiviņš-Laivenieks, Jānis Berķis, Mārtiņš Rībens un Igors Ļaško. Pašreiz padome darbojas sešu padomes locekļu sastāvā, tā kā Igors Ļaško oficiāli atsaucis savu piekrišanu būt par AS “Ventbunkers” padomes locekli.

 

Pēc šī gada 11. februāra notikušās AS “Ventbunkers” padomes sēdes, veiktas izmaiņas uzņēmuma valdē, kas šobrīd darbojas šādā sastāvā: Eva Ciniņa, Sergejs Iļjašenko, Edgars Čeporjus un Sergejs Ševcovs.  

 

AS “Ventbunkers” sagatavojusi un LR Uzņēmumu reģistrā iesniegusi nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrēšanai, bet sabiedrības valdes un padomes ievēlēšana nav reģistrēta sakarā ar komercreģistrā reģistrēto aizliegumu bez AS “Topmar Baltic Investments” pieteikt izmaiņas. Šis Oļegu Stepanovu pārstāvošais AS “Ventbunkers” akcionārs līdz šim ir atteicies sniegt piekrišanu šo ziņu reģistrēšanai komercreģistrā.

 

Atbilstoši LR Komerclikuma 284. pantam, akcionāru sapulces lēmums attiecībā uz akciju sabiedrības valdes un padomes locekļiem ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja šajā lēmumā vai likumā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš.  Informācija par izmaiņām AS “Ventbunkers” valdes un padomes sastāvā publicēta 2013. gada 20. februārī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, lai trešajām personām neradītu nepareizu priekšstatu par AS “Ventbunkers” valdes un padomes sastāvu, kas atspoguļojas komercreģistrā.

 

AS “Ventbunkers” ir viens no vadošiem naftas produktu pārkraušanas termināliem, kurš Ventspils brīvostā darbojas kopš 1994.gada.

Atpakaļ uz arhīvu