Atpakaļ uz arhīvu

AS „Ventbunkers” ieguldījumi 2013. gadā

2013 - 09 - 15

AS „Ventbunkers” ieguldījumi 2013. gadā

Kopējā ieguldījumu summa 2013. gadā ir plānota LVL 1,1 milj. apmērā. Visu plānoto ieguldījumu apjomu ir paredzēts ieguldīt AS „Ventbunkers” pamatlīdzekļos.

 

Ieguldījumi ir vērsti uz to, lai maksimāli uzlabotu pārkraušanas termināļa darbu, saglabājot augstus darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības standartus pārkraušanas terminālī.

 

Starp būtiskākajiem AS „Ventbunkers” ieguldījumu projektiem 2013. gadā minami:

 • AS „Ventbunkers” katlu mājas katlu degļu nomaiņa uz efektīviem kombinētiem degļiem, kas ļaus samazināt kurināmās degvielas patēriņu, kā arī dos iespēju izmantot katlumājā lētākus alternatīvos kurināmos.


 • Ugunsdzēsības trauksmes izziņošanas sistēmas izbūves noslēdzošā kārta ir vēl vairāk paaugstinājusi AS „Ventbunkers” termināļa ugunsdrošības līmeni.


 • Iegādāts jaudīgs, moderns mazuta sūknis, kas aizstās novecojušo tehniku un nodrošinās vēl ātrāku un efektīvāku mazuta pārkraušanas procesu terminālī.


 • Tiek turpināts darbs tvaika savākšanas sistēmas izbūvē, lai izveidotu naftas produktu tvaika savākšanas sistēmu, kas ļaus novērst naftas produktu tvaika izplūšanu atmosfērā kuģu kraušanas un vagonu cisternu izkraušanas procesa laikā un tādējādi būtiski uzlabos ekoloģisko vidi terminālī un visā pilsētā.


 • Notekūdeņu attīrīšanas kompleksa būtisku mezglu renovācijas procesā tiek renovētas ogļu filtru sekcijas, ar naftas produktiem piesārņotā ūdens cauruļvadi, attīrīšanas kompleksa jumts, ugunsdzēsības ūdens padeves cauruļvadi, kas ļaus arī turpmāk droši un efektīvi ekspluatēt attīrīšanas iekārtas.


 • Notiek rezervuāru jumtu renovācija, rezervuāru ugunsdzēšamās sistēmas cauruļvadu renovācija, lai nodrošinātu drošu un normatīvajiem aktiem atbilstošu rezervuāru ekspluatāciju ilgtermiņā.


 • Sliežu ceļu posmu gulšņu nomaiņa ir nozīmīga, lai arī turpmāk varētu atbilstoši drošības standartiem ekspluatēt AS „Ventbunkers” teritorijā esošos sliežu pievadceļus.


 • Mazuta noliešanas ierīču testēšana un iegāde tiek veikta, meklējot inovatīvus risinājumus mazuta vagonu cisternu izkraušanas procesa paātrināšanai un enerģētiskās efektivitātes uzlabošanai.


 • Notiek video novērošanas sistēmas renovācija termināļa drošības standartu uzlabošanai, lai nodrošinātu atbilstību visiem ostu termināļu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.


 • Laboratoriju aprīkojuma modernizēšana ir nozīmīga, lai laboratoriju darbība būtu atbilstoša visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem un to akreditācijai nepieciešamajām prasībām.


 • Notiek elektroapgādes vadības un kontroles sistēmas modernizācija.


Šīs ir būtiskākās investīcijas 2013. gadā. Bez augstākminētajiem ieguldījumiem ikdienā notiek dažādi darbi, kas vērsti uz energoefektivitātes, apkārtējās vides drošības un tehnoloģisko procesu uzlabošanu.


AS “Ventbunkers” turpina darbu pie stratēģiskām investīcijām terminālī, ar mērķi veicināt uzņēmuma attīstību, lai nezaudētu savu stratēģisko nozīmi naftas produktu pārkraušanā Baltijas jūras reģionā.

Atpakaļ uz arhīvu